Posviacka MaKovice a Chaty Veronika

Posviacka MaKovice a Chaty Veronika

 Dňa 18. augusta 2012 sa v našom cirkevnom zbore konala vzácna slávnosť. Posviacali sme cirkevné budovy, ktoré sa nám podarilo dokončiť a dať do užívania. Celá slávnosť sa začala  o 10:00 hod Službami Božími v chráme Božom v Tisovci. Brat senior Mgr. Dušan German poslúžil kázňou slova Božieho, v ktorej zdôraznil potrebu dobrých základov pre stavbu života vo viere v Pána Ježiša Krista. Liturgovali domáci  brat farár ThDr. Marián Krivuš a sestra farárka  ThDr. Jana Bosáková. V rámci prezentácie, ako to bolo sa prihovorila aj sestra Lydka Magyarová, ktorá predstavila vnútromisijnú prácu v našom zbore a nezabudla pripomenúť, že stavať treba na Hospodinu, ktorý je skalou života. Po Službách Božích sa celé chrámové zhromaždenie odobralo k Centru detí a mládeže – MaKovici (Mladosť a Kreativita), kde brat senior posvätil modlitbou toto centrum. Následne brat senior a brat farár odišli posvätiť Chatu Veronika v Rejkove, kde sa práve nachádzal tábor z cirkevného zboru Rimavská Píla. My, cirkevníci sme zostali pri Centre, kde bola pripravená záhradná slávnosť k tejto príležitosti.

            Bolo to krásne a vzácne spoločenstvo. Tešili sme sa z vydareného diela, ktoré sa budovalo od roku 2001, respektíve Chata od roku 2006. Budovali sme ho svojpomocne, pomaly, ale s láskou, pretože sme vedeli, že to robíme nielen pre seba, ale hlavne pre tých, ktorým v týchto priestoroch bude znieť slovo evanjelia. Pretože len stavba nič neznamená, ak neslúži účelu, ktorému by v cirkvi mala slúžiť.

            Zároveň sme zablahoželali k meninám našej drahej sestre kostolníčke Elenke Demianovej, ktorá aktívne žije životom nášho cirkevného zboru. Tak ako mnohokrát predtým aj tentoraz zaktivizovala mnohé sestry spolu so sestrou poddozorkyňou Slávkou Štulajterovou zabezpečili, aby sa dnešný deň po organizačnej stránke vydaril.

                 V rámci tejto slávnosti sme "neoficiálne" predsatvili aj vydanú pohľadnicu cirkevného zboru a propagačné materiály o živote nášho cirkevného zboru v Tisovci. Jej oficiálne predsatvenie bude na slávnosti 180. výročia posvätenia chrámu dňa 30. septembra 2012 - zároveň vás na túto udalosť srdečne pozývame.

            Centrum detí a mládeže sa vybudovalo zo starej šopy v rokoch 2002-2006. Vďaka dobročinnosti partnerskej nemeckej cirkvi - programu energetického manažmentu, sme v tomto roku získali finančné prostriedky v sume 5000 € na zníženie energetickej náročnosti objektu. V rámci tohto programu sa vymenili okná, dvere a urobilo sa zateplenie celej stavby. Zároveň sa zabezpečilo ekologické kúrenie objektu. Vo vlastnej réžii sme obnovili interiér Centra detí a mládeže, kde sa konajú stretnutia besiedkárov, dorastu, konfirmandov, mládeže, ale aj kresťanských rodín, či starších členov cirkevného zboru.

            Po dlhodobej snahe brata farára, cirkevný zbor v roku 2005 reštituoval Chatu Veronika v Rejkove ako zničený a schátraný objekt, v ktorom žili načierno nájomníci. Od roku 2006  prebiehala jej postupná rekonštrukcia. A musíme povedať, že to stálo mnoho síl, financií a modlitieb, aby sme to zvládli. Každý rok niečo. Z pôvodnej stavby zostali len múry. Napriek zlodejom, či požiaru v takmer hotovom diele, sme to s Božou pomocou a vďaka obetavým rukám dokončili. Od roku 2010 sa v tejto chate, ktorá mala najskôr opravenú len spodnú časť a až v tomto roku aj podkrovie, stretávali mladí, dorast a deti z cirkevného zboru. Zároveň, keďže leží v lone nádhernej Tisovskej prírody, sa k nám dostávali aj kresťania z iných cirkevných zborov, ktorí tu mali nejeden tábor, či stretnutie.

            Sme radi, že Pán Boh drží v rukách náš cirkevný zbor a svojich spolupracovníkov, aby aj takýmto dielom cez nich budoval cirkev. Zároveň Ho prosíme, aby nám ďalej žehnal a my sme mohli, a nielen ako zbor Božích detí v evanjelickej cirkvi, ale ako celá Kristova cirkev rásť.

                                                                                              Vďační cirkevníci z Tisovca